Vuoden 2005 kevätkokouksen pöytäkirja (8.5.2005)
Suomen Transhumanistiyhdistys ry:n kevätkokous 8.5.2005

Pöytäkirja Suomen Transhumanistiyhdistys ry:n vuoden 2005 kevätkokouksesta.
Kokouspaikka: Annankadun William K, Annankatu 3, Helsinki. Kokousaika:
8.5.2005.

Läsnä olivat: Ari Heljakka, Jani Moliis, Tuomo Paqvalin, Toni Malin ja Aleksei
Riikonen.

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ari Heljakka avasi kokouksen klo 18:20.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ari Heljakka, sihteeriksi Tuomo Paqvalin
ja pöytäkirjantarkastajiksi Jani Moliis ja Toni Malin. Päätettiin, että
pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3§ Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Hyväksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin hallituksen esitys esityslistaksi.

5§ Esitetään vuoden 2004 toimintakertomus, tilinpäätös, tilikertomus ja
tilintarkastajan lausunto

Merkittiin toimintakertomus, tilinpäätös, tilikertomus ja tilintarkastajien
lausunto tiedoksi.

6§ Päätetään vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus vuoden 2004 osalta
hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2004 osalta hallitukselle. Muita
tilivelvollisia ei ollut.

7§ Muut asiat

Keskusteltiin siitä, että tulevassa toiminnassa pitäisi ottaa huomioon
mahdollisuus, että TransVision 2006 -konferenssi saadaan Suomeen. Todettiin,
että Heljakka ja Riikonen selvittävät TV05:ssä Caracasissa kuinka
todennäköistä on, että konferenssi saadaan Suomeen, ja kuinka paljon rahaa
järjestäminen vaatisi. Päätettiin, että loppuvuoden rahankäyttö suunnitellaan
saadun tiedon perusteella.

Päätettiin siirtää muun rahoitusta vaativan toiminnan, kuten tekeillä olevan
THL:n esitelehtisen, tarkempi suunnittelu heinäkuun jälkeiseksi ajaksi.
Keskusteltiin myös siitä, että esitelehtinen voisi tarvittaessa olla
eräänlainen johdatus TV06:een.

Päätettiin, että THL maksaa hallituksen puheenjohtajan Heljakan
Caracas-lentolippujen hinnasta 50% (noin 150-250 euroa, WTA:n tuesta
riippuen.)

Päätettiin lykätä myös mahdolliset kutsut THL:n Advisory boardiin myöhemmäksi.

Päätettiin, että hallitus nimeää TV06 järjestämisen päävastuullisen heinäkuun
puoleenväliin mennessä.

8§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:55.
Ari Heljakka Tuomo Paqvalin
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri

Tämän pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja oikeaksi todenneet:


Jani Moliis Aleksei Riikonen