Perustamiskokouksessa hyväksytyt yhdistyksen säännöt (olivat voimassa 15.6.2003 – 14.12.2003)

Suomen Transhumanistiliitto ry:n säännöt

Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Suomen Transhumanistiliitto ry. Nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä THL. Englanninkielisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista nimeä Finnish Transhumanist Association, ja vastaavaa lyhennettä FTA. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja yhdistyksen toimialue on koko Suomi.

Yhdistyksen tarkoituksena on (1) edistää uusien kehittyvien teknologioiden mahdollisuuksia ja seurauksia pohtivaa keskustelua sekä positiivisten mahdollisuuksien toteutumista, (2) puolustaa yksilöiden oikeutta vastuullisesti käyttää teknologiaa itsensä kehittämiseen ja mahdollisuuksiensa lisäämiseen, (3) ennakoida ja ehdottaa ratkaisumalleja uusien teknologioiden mukanaan tuomiin eettis-yhteiskunnallisiin haasteisiin ja ongelmatilanteisiin, sekä (4) kannustaa yksilöitä aktiivisesti osallistumaan teknologisen kehityksen ohjaamiseen vastuulliset ratkaisut mahdollistaville kehitysreiteille.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa;
 • osallistuu julkiseen keskusteluun ja vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon;
 • järjestää kokouksia, neuvonta- ja esitelmätilaisuuksia sekä organisoi opintopiirejä;
 • pitää kansainvälisesti yhteyttä muihin samoihin tavoitteisiin pyrkiviin tahoihin;
 • myöntää stipendejä ja apurahoja vastuullista kehitystä edistävään tutkimustyöhön.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja perintöjä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi myös pienimuotoisesti harjoittaa tarkoituksiensa toteuttamiseen liittyvän promotionaalisen materiaalin - esimerkiksi paitojen ja rintamerkkien - kauppaa.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat perusjäsenet, täysjäsenet ja kunniajäsenet.

Yhdistyksen perusjäseneksi tai täysjäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka hallitus hyväksyy. Hallitus voi myös delegoida jäsenhyväksyntäpäätökset yhdistyksen jäsenrekisterivastaavan tehtäväksi. Perusjäsenyys tulee voimaan kun hyväksyntäpäätös on tehty, ja kun jäsen on maksanut perusjäsenyyttä vastaavan voimassa olevan liittymismaksun. Sama koskee täysjäsenyyttä, eli täysjäsenyys tulee voimaan kun hyväksyntäpäätös on tehty, ja kun jäsen on maksanut täysjäsenyyttä vastaavan voimassa olevan liittymismaksun.

Yhdistyksen perusjäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen perusjäsenyyttä vastaava jäsenmaksu, jonka suuruudesta, samoin kuin perusjäsenyyttä vastaavan liittymismaksun suuruudesta, päättää vuosikokous vuosittain. Yhdistyksen täysjäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen täysjäsenyyttä vastaava jäsenmaksu, jonka suuruudesta, samoin kuin täysjäsenyyttä vastaavan liittymismaksun suuruudesta, päättää vuosikokous vuosittain.

Kunniajäseneksi yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen pyrkimyksiä ansiokkaasti edistäneen henkilön, jos ainakin 3/4 asiaa käsittelevässä yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä kannattaa hallituksen tekemää kunniajäsenehdotusta. Kunniajäsenet ovat jäsen- ja liittymismaksuista vapaat.

Yhdistyksen kaikilla jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta vain perusjäsenet ja täysjäsenet ovat vaalikelpoisia. Kunniajäsenellä on kuitenkin oikeus muuttaa jäsenyytensä perusjäsenyydeksi tai täysjäsenyydeksi ilmoittamalla hallitukselle tai jäsenrekisterivastaavalle halukkuudestaan tällaiseen, ja saavuttaa vaalikelpoisuus tämän muutoksen myötä. Tällainen jäsenryhmän muutos on oltava merkittynä jäsenrekisteriin ja saatettuna yleiseen tietoisuuteen vähintään kaksi viikkoa ennen sitä ajankohtaa, jolloin jäsenryhmäänsä muuttanut jäsen asettuu ehdolle jossakin yhdistyksen vaalissa. Jäsenryhmäänsä täten vaihtavan jäsenen on myös maksettava yhdistyksen voimassa oleva uutta jäsenluokkaansa vastaava liittymismaksu ja jäsenmaksu, ennen kuin jäsenryhmän muutos merkitään jäsenrekisteriin.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen tai yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos jäsen hallituksen tai jäsenrekisterivastaavan kehotuksesta huolimatta jättää täyttämättä hänelle sääntöjen mukaan kuuluvia velvoitteita, tai jos hallitus tai yhdistyksen kokous katsoo jäsenen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittaneen yhdistystä tai haitanneen sen tarkoituksien toteutumista. Kuitenkin jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä vastustaa erottamista, ei hallitus voi erottaa jäsentä, vaan mahdollisen erottamisen on tapahduttava yhdistyksen kokouksen päätöksellä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla eroamisestaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen kokoukset

Syys-joulukuussa pidettävässä vuosikokouksessa, jonka tarkemman ajankohdan vuosittain määrää hallitus, käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 • kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden (2) ääntenlaskijan valinta;
 • kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen;
 • vuosikertomus, tilinpäätös, tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 • toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 • päätetään seuraavan hallituksen jäsenten lukumäärästä;
 • hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan vaali;
 • yhden (1) tai kahden (2) tilintarkastajan ja heidän varatilintarkastajiensa vaali;
 • yhdistyksen jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus;
 • muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

10§

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus, ja kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat on ilmoitettava yhdistyksen kotisivuilla sekä yhdistyksen sähköisellä postituslistalla julkaistavassa kokouskutsussa vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta.

11§

Kokous on päätösvaltainen, jos koollekutsuminen on tapahtunut sääntöjen mukaisesti.

12§

Mikäli näissä säännöissä tai yhdistyslaissa ei ole toisin määrätty, tulee yhdistyksen kokouksen päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä päätetä jonkin toisen päätösmenettelyn käytöstä käsiteltävässä kysymyksessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13§

Yhdistyksen jäsen voi valtakirjalla valtuuttaa jonkun toisen yhdistyksen jäsenen käyttämään äänioikeuttaan puolestaan yhdistyksen kokouksessa, mikäli ei itse pääse paikalle. Kukaan yhdistyksen jäsen ei kuitenkaan voi oman äänioikeutensa lisäksi käyttää tietyssä kokouksessa kuin vain yhtä valtakirjaa.

14§

Kokouksessa esillä oleva asia on pantava pöydälle, jos kymmenen (10) jäsentä niin vaatii, ellei sitä julisteta kiireelliseksi vähintään 2/3 enemmistöllä. Asian voi toistamiseen panna pöydälle vain 2/3 enemmistöllä.

15§

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa, paitsi vuosikokouksen, jonka pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) valittua pöytäkirjantarkastajaa kuukauden kuluessa kokouksesta. Tarpeen vaatiessa voidaan muiden kokousten pöytäkirjoja tarkastamaan valita pöytäkirjan tarkastajat tai suorittaa tarkastus itse kokouksessa.

Hallitus

16§

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa. Hallituksen ja sen jäsenten ja hallituksen valitsemien toimihenkilöiden toimikausi on kalenterivuosi, ellei erikseen toisin päätetä. Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 • yhdistyksen päätösten toimeenpano ja toiminnan johtaminen;
 • yhdistyksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelu ja esittely;
 • yhdistyksen taloudenhoidon valvonta;
 • yhdistyksen talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinta;
 • yhdistyksen edustuksesta päättäminen;
 • toimikuntien ja toimihenkilöiden toiminnan valvominen;
 • toimikuntien toimintasuunnitelmien ja toimintakertomusten hyväksyminen;
 • yhdistyksen vuosikertomuksen ja tilikertomuksen laatiminen.

17§

Hallitukseen kuuluu kolmesta (3) kahteentoista (12) jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan ainakin:

 • puheenjohtajan, joka kutsuu koolle hallituksen kokoukset, johtaa niissä puhetta ja valvoo että yhdistyksen toiminta tapahtuu sääntöjen mukaisesti;
 • varapuheenjohtajan, joka huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt;
 • sihteerin, joka pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa;
 • rahastonhoitajan, joka hoitaa yhdistyksen taloutta ja laatii tilinpäätöksen.

Myös voidaan valita 2. varapuheenjohtaja, joka huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän sekä varapuheenjohtajan ollessa estyneitä.

Keskuudestaan tai luottamustoimiin suostuvien yhdistyksen muiden jäsenten keskuudesta hallitus valitsee ainakin seuraavat toimihenkilöt:

 • jäsenrekisterivastaavan, joka pitää huolta yhdistyksen jäsenrekisteristä, ja tekee jäsenhyväksyntäpäätökset, mikäli hallitus on delegoinut tämän tehtävän jäsenrekisterivastaavalle;
 • webmasterin eli yhdistyksen kotisivuista vastaavan henkilön.

Tarpeen vaatiessa voi yhdistyksen kokous tai hallitus valita myös muita toimihenkilöitä ja/tai toimikuntia.

18§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan tai molempien edellä mainittujen estyneenä ollessa 2. varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokoontumista vaatii.

19§

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä ja näiden joukossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai 2. varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, tai jollain muulla menettelyllä, jos korvaavan menettelyn käyttö tapauskohtaisesti hyväksytään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos äänestyksissä äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallinto ja talous

20§

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille vähintään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen vuosikokousta hallitukselle.

21§

Toimihenkilö voidaan vapauttaa toimestaan kesken toimikauden hallituksen tai yhdistyksen kokouksen päätöksellä, missä tapauksessa on syytä valita korvaava toimihenkilö toimikauden loppuajaksi. Jos toimihenkilö itse ei kannata vapauttamistaan, ei häntä voida vapauttaa pelkällä hallituksen päätöksellä, ellei puheenjohtaja kannata vapauttamista.

22§

Yhdistyksen kokous voi erottaa hallituksen jäsenen hallituksesta. Tällöin samassa kokouksessa voidaan valita korvaava jäsen hallitukseen. Erottamisasiasta on mainittava kokouskutsussa.

Erityisiä määräyksiä

23§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai 2. varapuheenjohtaja kukin yksin. Lisäksi hallitus voi määräajaksi oikeuttaa hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yksinään yhdistyksen nimen.

24§

Jos näitä sääntöjä halutaan muuttaa tai yhdistys purkaa, on päätös tällaisesta tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Lisäksi kokouskutsussa on täytynyt olla maininta sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta, jos kyseistä asiaa kokouksessa käsiteltiin.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.